บริการ

     เราเชี่ยวชาญบัญชี ด้าน ธุรกิจประกันชีวิต ตัวแทน หรือผู้ประกอบการธุรกิจเครือข่าย

นักธุรกิจอิสระทุกตำแหน่ง หรือผู้รับงานอิสระ  ธุรกิจนักแสดง และธุรกิจงานบริการอื่นๆ

ประสบการณ์ในการทำบัญชีกว่า 20 ปี

   - เรามั่นใจในการให้คำแนะนำการปฏิบัติงานบัญชี เพื่อให้ท่านประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

   - เราให้บริการด้านบัญชี ภาษีอากร การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

   - บริการด้านประกันภัย ประกันสังคม และการวางแผนภาษ๊เงินได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

งานของเรา

   - ยื่นภาษีรายเดือน,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,VAT,และประกันสังคม

   - ปิดงบ,ยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ รอบกลางปี และ สิ้นปี

   - จัดทำบัญชีบุคคลธรรมดา และ จด 40(8) สำหรับตัวแทนประกันชีวิต

   - ให้คำปรึกษาวางแผนภาษี

   - จดทะเบียนบริษัทและบริการที่เกี่ยวข้อง

   - ยื่นชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต

การวางแผนภาษีเงินได้

   - เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีเงินได้ ตามกฏหมายประมวลรัชฏากร

   - เพื่อให้การเสียภาษี เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในจำนวนต่ำที่สุด

   - เพื่อป้องกันปัญหา เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษี หรือ การเรียกตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพากร

Visitors: 16,575